5555
1 » Regulamin2

Kategorie

Allegro

.Jesteśmy na Allegro 

Hity sklepowe

Regulamin

REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez IBA Spółka cywilna Piotr Bąk i Mariusz Stępień, z siedzibą Widoradz 1 H, Wieluń 98-300, NIP 8322073457, REGON 101326344, zwaną dalej „Administratorem” w ramach serwisu internetowego iba-sklep.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

 2. Korespondencja z Administratorem może odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ibawielun@gmail.com.

 3. Osoba zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu zwana jest dalej „Użytkownikiem”.

 4. Administrator za pośrednictwem Serwisu prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i wypożyczania rzeczy. Administrator zobowiązany jest dostarczać zamówione rzeczy bez wad.

 5. Administrator i Użytkownik mogą za pośrednictwem Serwisu zawierać umowy o treści określonej niniejszym regulaminem.

Sprzedaż produktów

 1. Umowy sprzedaży zawierane są między Administratorem a Użytkownikiem na ogólnych zasadach przewidzianych w prawie cywilnym.

Wypożyczanie produktów

 1. Administrator świadczy usługi wypożyczenia produktów na czas oznaczony po cenach wskazanych w treści Serwisu.

 2. Administrator wydaje wypożyczane produkty Użytkownikowi po dokonaniu wpłaty ceny za wypożyczenie oraz kaucji. Kaucja jest zwracana Użytkownikowi po upływie okresu wypożyczenia i dokonaniu zwrotu wypożyczanego produktu. Administrator ma prawo zaspokoić z kwoty kaucji swoje roszczenia wobec Użytkownika na zasadach określonych prawem cywilnym.

 3. W okresie wypożyczenia Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną na za wypożyczone produkty, w tym dołączone do nich akcesoria, na zasadach określonych prawem cywilnym.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do wykorzystywania wypożyczonych produktów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do przestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi dostarczanej wraz z wypożyczanymi produktami.

 5. Użytkownik ma obowiązek poinformowania Administratora o wszelkich zdarzeniach, które mogą mieć wpływ na prawidłową eksploatację produktu, w szczególności o jego niewłaściwej, innej niż dotychczasowa, pracy.

 6. Z wypożyczonego produktu może korzystać jedynie Użytkownik.

 7. Zasady dostawy i zwrotu produktu są ustalane indywidualnie między Administratorem a Użytkownikiem.

Ochrona praw Użytkowników i osób trzecich

 1. Zobowiązania i prawa stron w zakresie ochrony danych osobowych uregulowane są Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część niniejszego Regulaminu.

 2. Użytkownik oświadcza, że dysponuje prawami do materiałów zamieszczanych przez niego w Serwisie i dostarczanych Administratorowi. Zakazane jest wykorzystywanie w Serwisie materiałów niezgodnych z prawem, pozyskanych w sposób bezprawny lub naruszających prawa osób trzecich.

 3. Administrator ma prawo usunąć z Serwisu materiały naruszające punkt poprzedni.

 4. Do korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest posiadanie komputera (lub innego sprzętu elektronicznego o podobnych możliwościach) z dostępem do sieci Internet, oraz z zainstalowanym programem – przeglądarką internetową.

 5. Użytkownik ma prawo żądać wyjaśnienia Regulaminu przez Administratora.

Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik ma prawo reklamować u Administratora usługi niezgodne z umową i żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową. Reklamacja może być złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, korespondencyjnie na adres siedziby Administratora wskazany w punkcie 1 lub osobiście w siedzibie Administratora pod adresem wskazanym w punkcie 1. Każda złożona reklamacja zostanie indywidualnie rozpatrzona przez Administratora, a w razie jej zasadności żądania Użytkownika zostaną spełnione w sposób z nim ustalony.

 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od każdej umowy zawartej z Administratorem na zasadach opisanych w pouczeniu o prawie odstąpienia od umowy, dołączonym na końcu niniejszego Regulaminu.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), a w szczególności w odniesieniu do umowy:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma prawo ze skutkiem natychmiastowym wypowiedzieć dalsze korzystanie z Serwisu i zażądać usunięcia konta w Serwisie. Wypowiedzenie nie zwalnia Użytkownika z zobowiązań związanych z zamówionymi wcześniej usługami Administratora.

 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora w razie:

  1. zmiany przedmiotu działalności Administratora lub zakresu usług świadczonych przez Administratora i ich cen,

  2. zmiany danych Administratora,

  3. niezgodności Regulaminu z przepisami prawa.

 1. Zmiana Regulaminu nie może pozbawiać lub ograniczać praw Użytkownika nabytych na mocy wcześniejszego brzmienia Regulaminu.

 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz ogłoszenia w Serwisie z 14-dniowym wyprzedzeniem.

 3. Użytkownikowi, który nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, przysługuje prawo wypowiedzenia dalszego korzystania z Serwisu ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Prawem właściwym w sprawach dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.

 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu opublikowania go w Serwisie.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe znajdą Państwo w pkt 1 Regulaminu.

Mogą Państwo skorzystać z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl