1 » REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (uniwersalne odkurzacze domowe) KÄRCHER – NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE2

Kategorie

.Jesteśmy na Allegro 
Wypożycxalnia maszyn i udządzeń

Hity sklepowe

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ (uniwersalne odkurzacze domowe) KÄRCHER – NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE

Data dodania: 25-03-2018

REGULAMIN PROMOCYJNEJ AKCJI KONSUMENCKIEJ
(domowe urządzenia wysokociśnieniowe)
KÄRCHER
– NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia PROMOCYJNEJ AKCJI
KONSUMENCKIEJ pod nazwą KÄRCHER – NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE
(dalej zwanej „Akcją”). Regulamin określa w szczególności warunki uczestnictwa w
Akcji, czas jej trwania, sposób informowania o Akcji i jej warunkach, jak również o
sposobie składania reklamacji.
1.2. Organizatorem Akcji jest Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, kod
pocztowy: 31-346, ul. Stawowa 138-140, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Krakowa, w Krakowie, XI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000113551, NIP
677-00-70-293 (dalej zwany "Organizator").
1.3 Koordynatorem Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus SP.J., z siedzibą w Warszawie,
kod pocztowy: 00-131, ul. Grzybowska 4 lok. 138, wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000214676, NIP
527-23-60-117 (dalej: "Koordynator").
1.4 Koordynator odpowiedzialny jest za obsługę Akcji, w szczególności za
przyjmowanie, weryfikację i przechowywanie zgłoszeń Uczestników Akcji oraz
dokonywanie wysyłek nagród Uczestnikom Akcji na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie oraz przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji Uczestników,
zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
1.5 Do obsługi Akcji Organizator uruchamia dedykowaną stronę internetową o
adresie www.karcher-niemozliwejestmozliwe.pl (‘strona Akcji’), za pośrednictwem
której Uczestnik może dokonać rejestracji zakupu produktu objętego Akcją, jak
również uzyskać wszystkie informacje dotyczące organizacji i przebiegu Akcji.
Informacje umieszczane na stronie Akcji są wiążące dla przebiegu i warunków Akcji.
1.6. W ramach Akcji, jej uczestnicy po spełnieniu wymogów określonych poniżej
mogą otrzymać do każdego z zakupionych produktów objętych Akcją nagrody, które
stanowią określone przez Organizatora zestawy wyposażenia (dalej zwane
„nagrodami”, opisane w paragrafie 4 niniejszego regulaminu)
1.7 Sponsorem nagród w Akcji jest Kärcher Sp. z o.o.
1.8 Sprzedaż Produktów objętych Akcją prowadzona jest w wybranych placówkach
handlowych oraz sklepach internetowych, zwanych dalej „Punktami Sprzedaży”. 
Listę Punktów Sprzedaży oferujących Produkty objęte Akcją zawiera Załącznik
numer 1 do niniejszego Regulaminu.
Produkty zakupione w Punktach Sprzedaży innych niż wskazane w Załączniku
numer 1, nie są objęte Akcją.
1.9 Akcja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Organizatora lub
Punkt Sprzedaży.
2. Uczestnik Akcji
W Akcji uczestniczyć mogą wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne zamieszkałe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nabywające produkty o których mowa w
paragrafach 3.1 oraz 3.2 jako konsumenci w rozumieniu art. 221
 Kodeksu Cywilnego,
które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego
postanowienia.
3. Produkty objęte Akcją
Do udziału w Akcji uprawnia Uczestnika zakup jednego z następujących produktów:
3.1 myjki ciśnieniowe K 5 Premium Full Control Plus oznaczone przez producenta
następującymi numerami referencyjnymi:
1.324-630.0 K 5 Premium Full Control Plus *EU
1.324-633.0 K 5 Premium Full Control Plus Home *EU
3.2 myjki ciśnieniowe K 7 Full Control Plus oraz K 7 Premium Full Control Plus,
oznaczonych następującymi numerami referencyjnymi producenta:
1.317-030.0 K 7 Full Control Plus *EU
1.317-032.0 K 7 Full Control Plus Home *EU
1.317-130.0 K 7 Premium Full Control Plus *EU
1.317-133.0 K 7 Premium Full Control Plus Home *EU
3.3 Akcją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty, zakupione przez
Uczestników w okresie Akcji, w Punktach Sprzedaży wymienionych w Załączniku
numer 1 do niniejszego regulaminu, zgodnie z zapisem paragrafu 1.8
3.4 Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Akcji trwa:
- dla produktów określonych odpowiednio w paragrafie 3.1 oraz w paragrafie 3.2 w
okresie od 19.03.2018 do 30.04.2018
3.5 Zakupu Produktów w sklepach internetowych należy dokonać:
- dla produktów określonych odpowiednio w paragrafie 3.1 oraz paragrafie 3.2 od
godziny 00:00 dnia 19.03.2018 do godziny 23:59:59 dnia 30.04 2018 roku 
O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpłynięcia zamówienia na serwer
sklepu internetowego.
3.6 Sprzedaż w Akcji może zakończyć się w momencie wyczerpania puli nagród, o
czym Organizator poinformuje na stronie Akcji oraz za pośrednictwem Punktów
Sprzedaży prowadzących dystrybucje urządzeń objętych Akcją.
4. Nagrody
4.1 W przypadku spełnienia wszystkich warunków Akcji określonych w paragrafie 5
poniżej, zakupu produktu objętego Akcją we wskazanych Punktach Sprzedaży w
okresie trwania Akcji, Uczestnikowi - z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 4.2.
poniżej - przysługiwać będzie nagroda:
- dla produktów określonych w paragrafie 3.1 - zestaw wyposażenia do myjki
ciśnieniowej składający się z lancy pianowej FJ 10, szczotki myjącej, szamponu
samochodowego oraz pianowego środka czyszczącego - o średniej wartości
rynkowej: 200PLN brutto
- dla produktów określonych w paragrafie 3.2 - zestaw wyposażenia do myjki
ciśnieniowej składający się ze szczotki myjącej PS 40, środka czyszczącego do
kamieni i tarasów, środka do czyszczenia drewna - o średniej wartości rynkowej: 300
PLN brutto
4.2 Liczba nagród jest ograniczona i wynosi 3 000 sztuk każdego z zestawów.
4.3 W przypadku, gdy liczba zgłoszeń w Akcji przekroczy liczbę nagród, o uzyskaniu
nagrody decydować będzie kolejność dokonania zgłoszenia do Akcji (data, godzina,
minuta), zaś w przypadku takiej samej daty kolejność otrzymania zgłoszenia przez
Koordynatora (data, godzina, minuta).
4.4 W przypadku, gdy pula nagród zostanie wyczerpana przed datą końca Akcji,
Organizator poinformuje o tym zdarzeniu na stronie Akcji oraz za pośrednictwem
Punktów Sprzedaży. Wyczerpanie puli nagród jest jednoznaczne z zakończeniem
Akcji.
4.5 Wartość świadczenia jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych
na podstawie artykułu 21 ustęp 1 punkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307).
5. Zasady uczestnictwa w Akcji
5.1 Do udziału w Akcji uprawnia Uczestnika zakup produktu promocyjnego
wymienionego w paragrafie 3 niniejszego regulaminu oraz dokonanie zgłoszenia do
Akcji w terminie i formie określonych w paragrafie 5.2 Regulaminu.
5.2 W celu uzyskania nagrody Uczestnik powinien:
a) dokonać zakupu Produktu określonego w Regulaminie w okresie trwania Akcji, 
b) przesłać, nie później niż do:
- 7.05.2018 do godziny 23:59:59 dla produktów określonych w paragrafie 3.1 oraz
paragrafie 3.2
za pośrednictwem Strony internetowej, prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia
udziału w Akcji, wraz z dołączonym skanem dowodu zakupu dokumentującego
nabycie Produktu w Punkcie Sprzedaży (o zachowaniu terminu decyduje data
wpłynięcia zgłoszenia na serwer, obsługujący ruch zgłoszeń dokonywanych za
pośrednictwem Strony internetowej).
Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego wymaga rejestracji Uczestnika
na stronie Akcji.
c) przesłać do Koordynatora, w terminie przez niego wskazanym (14 dni roboczych)
ewentualne dodatkowe informacje/dokumenty, jakich zażąda Koordynator zgodnie z
paragrafem 5.7 niniejszego Regulaminu.
5.3 Przez prawidłowo wypełniony formularz zgłoszenia do Akcji należy rozumieć w
szczególności formularz wypełniony w sposób czytelny we wszystkich polach
wskazanych jako obligatoryjne. Są to:
- imię Uczestnika;
- nazwisko Uczestnika;
- ulica (adres zamieszkania Uczestnika);
- nr domu (adres zamieszkania Uczestnika);
- kod pocztowy (adres zamieszkania Uczestnika);
- miasto (adres zamieszkania Uczestnika);
- numer telefonu Uczestnika;
- adres e-mail Uczestnika;
- model zakupionego produktu;
- numer seryjny zakupionego produktu;
- data zakupu;
- pełny adres sklepu – Punktu Sprzedaży, w którym dokonano zakupu
- skan lub zdjęcie kodu kreskowego S/N wyciętego z opakowania produktu 
5.4 Data zakupu Produktu, widniejąca w dowodzie zakupu Produktu nie może być
późniejsza niż data rejestracji formularza zgłoszeniowego do Akcji za pośrednictwem
Strony internetowej.
5.5 Dopiero w przypadku spełnienia wszystkich warunków udziału w Akcji, za zakup
Produktu w okresie trwania Akcji Uczestnikowi przysługiwać będzie nagroda w
postaci zestawu wyposażenia definiowanego w paragrafie 4 Regulaminu.
5.6 Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń do Akcji nadsyłanych przez Uczestników
w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia na serwer obsługujący ruch
zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Strony internetowej. O rezultacie
weryfikacji Uczestnik zostanie poinformowany przez Koordynatora drogą
elektroniczną (na podany przez Uczestnika w Formularzu adres e-mail).
5.7 W przypadku braków formalnych, Koordynator wezwie Uczestnika drogą
mailową do uzupełnienia braków w terminie 5 dni roboczych. Nieuzupełnienie przez
Uczestnika braków formalnych uprawnia Organizatora do pozostawienia zgłoszenia
bez rozpoznania.
5.8 Organizatorowi i Koordynatorowi przysługuje w szczególności prawo zażądania
okazania oryginału dowodu zakupu dokumentującego zakup Produktu lub
dodatkowej weryfikacji, jak również potwierdzania faktu zakupu w Punkcie
Sprzedaży, m.in. w sytuacji gdy na skanie dowodu zakupu widnieje niepełny model
Produktu lub przedstawiony numer seryjny jest nieprawidłowy.
5.9 Wydanie nagrody nastąpi po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia udziału do Akcji i
spełnienia przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Akcji, nie później niż:
- w terminie do dnia 30.06.2018 r. dla produktów określonych w paragrafie 3.1 oraz
paragrafie 3.2
za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres Uczestnika, wskazany w formularzu
zgłoszeniowym do Akcji.
5.10 Organizator nie przewiduje możliwości zamiany nagród w Akcji na ich
ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody.
5.11 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wydania nagrody z
przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania
w zgłoszeniu danych osobowych lub podania nieprawdziwych, bądź niepoprawnych
danych osobowych albo braku ich aktualizacji przez Uczestnika.
5.12. Jeden Uczestnik może otrzymać w Akcji tylko jedną nagrodę, niezależnie od
ilości zakupionych Produktów.
5.13 W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej sprzedaży zakupionego
Produktu, Uczestnik zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu nagrody otrzymanej
w ramach Akcji i przesłania jej do magazynu Koordynatora na adres: Akcji jest A1
Piotrowski, Wielgus SP.J., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 138. 
6. Reklamacje
6.1 Wszelkie reklamacje związane z Akcją mogą być składane przez Uczestników w
terminie do dnia 31.08.2018 r.
Reklamacja powinna być przesłana pocztą na adres Akcji jest A1 Piotrowski, Wielgus
SP.J., z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 4 lok. 138 „Promocyjna Akcja
Konsumencka Kärcher – NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE”, lub pocztą elektroniczną
na adres niemozliwejestmozliwe@a1btl.pl. Reklamacja złożona w powyższych
formach powinna zawierać pod rygorem nieważności imię i nazwisko Uczestnika,
jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności stanowiących
podstawę reklamacji.
6.2 Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji
w formie odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po
jej rozpatrzeniu.
7. Dane osobowe Uczestników
7.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Kärcher Sp. z o.o. z
siedzibą w Krakowie (adres: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140), który dla celów
prowadzenia Akcji powierzył Koordynatorowi przetwarzanie danych osobowych w
trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j.
w Dz. U. z 2016, poz. 922)
7.2 Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą w celu organizacji i prowadzenia
Akcji, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami.
7.3 Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w
formularzu zgłoszenia. Uczestnik podpisując zgłoszenie powinien wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie wskazanym powyżej poprzez
zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zgłoszeniowym. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych
osobowych w celu realizacji Akcji skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w
Akcji.
7.4 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach
przewidzianych w Ustawie o Ochronie danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje
prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo do
wycofania swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych skutkuje automatycznym wyłączeniem Uczestnika z niniejszej
Akcji.
7.5 Uczestnik jest obowiązany w okresie trwania Akcji do informowania Koordynatora
na piśmie bądź drogą mailową o każdej zmianie w zakresie danych osobowych. 
8. Postanowienia końcowe
8.1 Pełna treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna w siedzibie Organizatora,
Koordynatora, w Punktach sprzedaży Produktów objętych Akcją oraz Stronach
internetowych Organizatora.
8.2 W przypadku korespondencji o dotrzymaniu terminu decyduje data nadania,
chyba że inaczej zastrzeżono w treści niniejszego Regulaminu.
8.3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
8.4 Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego
Regulaminu, o ile nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników.
8.5 Wszystkie Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część. 
Przejdź do strony głównej
Copyright 2015 IBA-SKLEP.pl | Wykonanie: Agapa & Atlantis-Art